Masz pytania? Skontaktuj się z nami! tel: (24) 364 20 30 - 31,  sekretariat@cktis.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS S.A. 23.06.2020r.


Z dokumentu „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ” n/w treść umieszczamy poniżej:

Zarząd CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Targowej 12 (09-411 Płock) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455894, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. Miejscem odbycia Zgromadzenia będzie siedziba Spółki.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dopodejmowania uchwał,
 4. podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej,
 5. przyjęcie porządku obrad,
 6. rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku.
 8. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
 9. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku.
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jarosława Żemła z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019,
 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Krzysztofa Lejmana z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Barbary Krakowskiej z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Alberta Rygol z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki CKTiS Spółka Akcyjna w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 stycznia 2019 roku,
 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jacka Jussaka z wykonywania przez niego funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Roberta Kosmala z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Tomasza Kamińskiego z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia4 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Barbary Krakowskiej z wykonywania przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 stycznia 2019 roku,
 18. podjęcie uchwał w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
 19. wolne wnioski,
 20. zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

ikona pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CKTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku na dzień 23 czerwca 2020 roku
ikona pdf  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CKTIS Spółka Akcyjna
   
   
Wszelkie prawa zastrzeżone © CKTiS  |  Projekt i wykonanie: Hedea.pl